Hvordan kan du samarbeide med pasienten slik at han kan oppnå reduserte plager og økt egenmestring?

Når du samarbeider med personer med langvarig og kronisk sykdom, er det viktig å være kjent med at pasienter kan oppleve at helsetilstanden stadig forverres og plagsomme symptomer øker.  Plagsomme symptomer er ikke nødvendigvis en følge av selve diagnosen. Men det å oppdage dette, krever bevisstgjøring som kan skje i dialog med deg.

Symptomfloka blir til av ubehageligheter som dukker opp i pasientens hverdag. Symptomer reduserer livskvalitet og kontroll og kan hindre opplevelse av mestring. Symptomene som pasienten opplever, relateres ofte til diagnosen og forklares ofte med den.

.…etter at jeg fikk stomi, sover jeg så dårlig om natta.

 …diabetesen hindrer meg i å være sosial og å gjøre det jeg likte å gjøre tidligere.

Symptomene er ofte følgeplager der det ene symptomet er med å forsterke det andre. Det er naturlig at pasienten tenker at symptomene kommer av selve diagnosen. Når sykdommen tar mye av hverdagen, mister mange kontroll og opplever at de får dårligere livskvalitet. For at pasienten skal oppnå kontroll i livet sitt, må han endre noen mønstre.  Når pasienten forstår at det er bare han selv som kan utføre tiltakene som bryter et uhensiktsmessig mønster, kan det motivere til handling

Symptomfloka er en metode som kan brukes individuelt eller i grupper. Du gjennomgår den og viser vanlige symptomer. Deretter forteller pasienten om sine symptomer. Sammen kan dere se på symptomene for å finne ut om dette er plager som forsterker hverandre og om de kan reduseres ved hjelp av aktiviteter.

Målet med tiltakene er å redusere symptomene og få bedre kontroll over sin hverdag. Individuelt eller i gruppen ser dere sammen på hva pasienten kan gjøre. Det er viktig å følge opp, slik at pasienten opplever støtte i sitt endringsarbeid. I grupper anbefales det å ta fram disse aktivitetene hver kursdag.

Begrepene bearbeid, sorgarbeid, samarbeid tydeliggjør at dette er krevende arbeid som er avhengig av innsats fra pasienten selv. Fagpersonen er støttespiller og veileder, mens det er pasienten selv som må gjøre arbeidet.

Motivasjon og mestring hører sammen

Det er viktig at pasienten selv skriver ned symptomene.

I skjemaet Symptomfloka-for-pasient skriver pasienten hva han skal gjøre og hvordan. På denne måten får pasienten et eierforhold til endringsarbeidet. Start med litt om gangen. Da er det større sjanse for at  pasienten erfarer mestring. På den måten styrkes forventning om videre mestring. Pasienten blir optimistisk og kan etter hvert klare å utføre flere aktiviteter.