1. Pasientopplæring fremmer pasientens helse og livskvalitet.
  2. Pasientopplæring setter pasienter i stand til å ta valg om egen helse og behandling.
  3. Pasientopplæring gjør pasientene kompetente slik at de kan unngå forverring av sykdom og utvikle alvorlige komplikasjoner.
  4. Pasientopplæring fremmer pasientsikkerhet og behandlingskvalitet.
  5. Pasientopplæring effektiviserer behandlingen.

Pasient- og pårørendeopplæring er en hovedoppgave i spesialisthelsetjenesten og skal særlig vektlegges. Dette er nedfelt i spesialisthelsetjenesteloven § 3-8.

Hva?

Pasientopplæring er utvikling av kompetanse. Opplæringen gir pasienter og pårørende kunnskap, ferdigheter og holdninger om egen helse og behandling. Pasienter trenger økt helsekompetanse (Health Literacy) for å kunne håndtere egen helse.

Pasientopplæring er en kommunikasjonsprosess som bidrar til trygghet, involvering og felles forståelse av behandlingen.

Hvordan?

Involvering og samarbeid er nøkkelen til god pasientopplæring og foregår både individuelt og i grupper. Dialog er et viktig virkemiddel for å lykkes med samarbeidet.

Opplæringen er både muntlig og skriftlig, den blir gitt som informasjon, undervisning, veiledning og rådgivning. Pasientopplæring gis også som e-læring og film.

Hvor?

Pasientopplæring skjer i alle pasientmøter der fagpersoner, pasienter og pårørende samhandler om behandling og kompetanseheving.

Når?

Pasientopplæring er integrert i hele pasientforløpet.


Eksempler på metode brukt i pasientopplæring

Erfaring med bruk av fortellinger

Eksempel på prosedyre-om-pasientopplaering-so ved Sykehuset Østfold

Om pasientopplæring på regjeringen.no