Hva er helsepedagogikk, og hvordan foregår kompetanseutvikling i helsepedagogikk?

Rapporten Helsepedagogikk i våre helseforetak inneholder en kartlegging av den kompetanseutviklingen i helsepedagogikk som gis i helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Rapporten retter seg mot tre hovedgrupper:

  1. Helsepedagogiske ressursmiljø i helseforetakene
  2. Ledere i klinikker/avdelinger
  3. Strategisk ledelse i helseforetakene

Alle disse deler på ansvaret for pasient- og pårørendeopplæringen og implementeringen av denne i organisasjonen.

Her er et utdrag fra rapporten:

Hva er helsepedagogikk?

Helsepedagogikk kan forstås som alt som angår læring, utvikling, veiledning og undervisning i en helsesammenheng, i et samarbeid mellom pasient, pårørende og fagperson (Strategi for pasient- og pårørendeopplæring, PPO, HSØ 2013). I helsepedagogikk legger vi til rette for læringsprosesser som fremmer pasienters og pårørendes helse, mestring og livskvalitet.

Mål med pasientopplæringen

Pasient- og pårørendeopplæringen er integrert i behandlingen, med hovedmål om å styrke helse og livskvalitet, gi støtte til mestring ved sykdom og/eller funksjonsnedsettelse og bidra til at pasienten kan ta informerte valg sammen med sin behandler (strategi PPO HSØ 2013). Opplæringen skal bidra til kvalitet og pasientsikkerhet i den totale behandlingen (Helse Sør-Øst 2013).

Strategien for PPO (2013) peker på et viktig behov:

      videreutvikle fagpersoners kompetanse i helsepedagogikk

God kommunikasjon

Tillit mellom helsepersonell og pasienter er nødvendig for å oppnå god kommunikasjon. Tillit kan vi oppnå ved hjelp av dialog. Dialogen lar oss utrykke tanker og følelser, og hjelper oss å lytte til hverandres erfaringer og kunnskap. Viktig informasjon blir formidlet og den enkelte blir involvert i sin egen behandling. En tillitsfull relasjon mellom pasient og helsepersonell er nødvendig for at effekten av behandlingen skal bli best mulig.

Nye roller

Den aktive pasientrollen stiller nye forventninger til både pasienter og helsepersonell. For fagpersoner handler dette om endring fra å være en faglig autoritet til å være en likestilt partner med pasienten. Å involvere pasienten i beslutningsprosesser vil innebære å flytte makt fra helsepersonell til pasient, og å gjøre valg om behandlingen i et samarbeid med pasienten. Å involvere pasientene i beslutninger krever motivasjon hos fagpersoner, kompetanse og verktøy.

Helseforetakene må sikre at fagpersoner har gode ferdigheter i kommunikasjon og god pedagogisk kompetanse. Det er særlig fagpersoners pedagogiske rolle som utfordres og bør videreutvikles, fordi arbeid med brukermedvirkning, informasjon, opplæring og veiledning blir en stadig større del av helsetjenesten.

Holdninger

Helsepedagogikk skal hjelpe helsepersonell å bli bevisst egne holdninger, og til å øve på sentrale holdninger som respekt, empati og anerkjennelse av pasientens tanker og følelser. Anbefalingene i rapporten holder frem at helsearbeidere må utvikle evnen til nærvær og åpenhet, og evnen til å håndtere både egne følelser og uforutsigbare situasjoner.

Helsepedagogisk kompetanse skal bidra til at fagpersoner møter pasientene med respekt og empati, faglig dyktighet, god dialog og mestringsstøtte.

Kunnskap

I helsepedagogikk får fagpersoner grunnleggende innføring i følgende tema:

  • Pedagogiske metoder og ferdigheter
  • Brukermedvirkning
  • Kommunikasjon
  • Læring, mestring, endring, stress
  • Personlige egenskaper

e-Helse

For å møte de mange innsikts- og kunnskapsmål som fremkommer i rapporten, anbefaler vi å bruke mulighetene innen IKT.  E-læring gir muligheter til å nå et stort antall deltakere med ny kompetanse. Det skal utvikles e-læring på relevante helsepedagogiske tema som pedagogikk, kommunikasjon, veiledning, brukermedvirkning og helsefremmende perspektiv. Innen e-helse utvikles det også hjelpemidler og verktøy for beslutningsstøtte.

Rammefaktorer

Det er ulike rammevilkår i helseforetakene når det gjelder bruk av menneskelige og økonomiske ressurser på helsepedagogisk kompetanseutvikling. Målet må være at alle helseforetak prioriterer og legger til rette for kompetanseutvikling i kommunikasjon og pedagogikk. Dette vil være en styrke for fagmiljøene og for ledelsen i helseforetakene, og det vil bidra til at fagpersoners behandling og opplæring av pasienter og pårørende har god kvalitet.


Relaterte artikler

Helsepedagogikk – anbefalinger