På bakgrunn av vurderingene i rapporten "Helsepedagogikk i våre foretak", har Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring utarbeidet anbefalinger til helseforetakene i arbeidet med kompetanseutvikling i helsepedagogikk.

Regional strategi for kvalitet og pasientsikkerhet  HSØ 2014 – 2016 sier at alle helseforetak skal styrke de ansattes ferdigheter i kommunikasjon og pedagogikk. Dette er et klart incentiv til å prioritere kompetanseutvikling i helsepedagogikk i helseforetakene.

 

Anbefalinger:

Målgrupper

1  Fagpersoner og erfarne brukere som har en særskilt rolle og et ansvar i arbeidet med pasient- og pårørendeopplæring.

2 Alle ansatte med pasientkontakt.

Mål og læringsutbytte 

Vi anbefaler at målformuleringer knyttes til helseforetakets overordnede mål med kompetanseutviklingen og til læringsutbyttet til den enkelte fagperson og bruker.

Overordnede mål:

Pasienter og pårørende

 • Pasientene erfarer respekt, faglig dyktighet, god dialog, mestringsstøtte
 • Pårørende erfarer respekt, faglig dyktighet, god dialog, mestringsstøtte

Fagperson og bruker

Vi anbefaler at det skilles mellom læringsutbytte til fagpersoner og erfarne brukere fordi de har ulike roller og ansvar i arbeidet. Læringsutbyttet kan med fordel konkretiseres på områdene kunnskaper, ferdigheter, holdninger og personlige egenskaper.

Læringsutbytte erfarne brukere:

Kunnskaper

 • om pasient- og pårørendeopplæring
 • om ulike roller til brukermedvirkere
 • om mestring
 • om helsefremmende tenkning og arbeid

Ferdigheter

 • er trygg i rollen som brukermedvirker
 • kan formidle egne erfaringer på pedagogisk gode måter
 • kan uttrykke egne behov for oppfølging i rollen som erfaringsformidler
 • kan fremme synspunkter og meninger i samarbeidsprosesser

Holdninger

 • Respektfull
 • Empatisk
 • Anerkjennende

PERSONLIGE EGENSKAPER for erfarne brukere

 • evne å være personlig, men ikke privat
 • evne til nærvær og åpenhet
 • være autentisk i møte med andre

Læringsutbytte fagpersoner

Kunnskaper

 • om pasient- og pårørendeopplæring
 • helsefremmende tenkning og arbeid
 • begrepene helse og sykdom
 • læring, mestring, endring og stress
 • pedagogikk og didaktikk

Ferdigheter

 • fremme og støtte lærings- og mestringsprosesser
 • legge til rette for god brukermedvirkning
 • anvende grunnleggende kommunikasjonsferdigheter og prinsipper for veiledning
 • planlegge, gjennomføre og evaluere opplæring
 • bruke pedagogiske metoder og verktøy
 • kan bruke narrativer i en pedagogisk kontekst
 • kan strukturere og lede gruppeprosesser

Holdninger

 • respektfull
 • empatisk
 • anerkjennende

PERSONLIGE EGENSKAPER fagpersoner

 • Evne til nærvær og åpenhet
 • Være autentisk i møte med andre
 • Kunne håndtereegne følelser
 • Kunne håndtere det uforutsigbare

Relaterte artikler

Helsepedagogikk i våre foretak

Strategi for pasient- og pårørendeopplæring