Den første strategien for pasient - og pårørendeopplæring gjaldt i tidsrommet 2013 - 2016.

Strategien har vært et viktig element i arbeidet med å oppfylle Helse Sør-Øst sine visjoner, mål og strategier beskrevet i Plan for strategisk utvikling 2013-2020.
Last ned Strategiplanen

Fagområdet må prioriteres

Pasient- og pårørendeopplæring har vært et fagområde det må arbeides ganske hardt for å få til prioriterte innsatser og utvikling på. Dette til tross for at pasientopplæring lenge har vært en lovpålagt oppgave og at pasientopplæring ofte omtales med fine ord i sentrale dokumenter. I løpet av 10 år har det skjedd mye bra fagutvikling. Likevel har det vært jobbet for lite med systematisk kunnskapsutvikling, og dermed kan fagfeltet i for liten grad vise til hvilke verdier og resultater som skapes og hva pasient- og pårørendeopplæringen betyr for det totale behandlingsresultatet.

Sammenlikner vi utviklingen av fagområdet med Frisklivssatsingen, ser vi hvor mye det betyr med sentral forankring og fokus allerede ved oppstart. Helsedirektoratet startet her med å gi ut en nasjonal veileder på Frisklivskonseptet og stimulerte utviklingen økonomisk. Resultatet kjenner vi.

Samhandlingsreformen har også bidratt til økt fokus på lærings- og mestringstjenester.

Demografisk utvikling og sykdomsutviklingen i befolkningen stiller krav til endrede helsetjenester for å møte fremtidige behov. I dette bildet er lærings- og mestringstjenster sentrale. Behovet for en strategi som peker på utviklingsområder og veien videre har bare vokst seg sterkere.

Målet med egen strategiplan for pasient – og pårørendeopplæring

Strategien er et viktig element i arbeidet med å oppfylle Helse Sør-Øst sine visjoner, mål og strategier beskrevet i Plan for strategisk utvikling 2013-2020. Strategien er også en plan for å følge opp sentrale føringer og må sees i sammenheng med Stortingsmelding 10 (2012-2013) God kvalitet – trygge tjenester, Nasjonal helse og omsorgsplan (2011-2015) og dokumenter som samhandlingsreformen.

Planens fem strategiske innsatsområder:

  1. Kunnskapsgrunnlaget
  2. Kompetanseutvikling
  3. Kvalitet og tilgjengelighet
  4. Samhandling
  5. E-helse

Hva er det viktigste denne planen kan gjøre for feltet pasient– og pårørendeopplæring?

  • strategisk utvikling og prioritering av innsatser på de 5 hovedområdene
  • pasient- og pårørendeopplæringen integreres i pasientforløpene
  • pasient- og pårørendeopplæringen er kunnskapsbaserte tjenester som bidrar til å styrke pasienter/pårørendes helse og livskvalitet
  • pasientopplæringen bidrar til kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen
  • målrettet innsats for fagpersoners kompetanseutvikling i forhold til deres veiledende og pedagogiske funksjon