Hva betyr Regional strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og HMS 2018 - 2020 for pasient- og pårørendeopplæring?

Pasientens helsetjeneste skal utvikles med fokus på tre områder, en styrket pasientrolle, kvalitetsorientert ledelse og redusert uønsket variasjon.

Pasientrollen skal styrkes
Helsefortakene skal prioritere arbeid med pasientinformasjon og opplæring, samvalg og kommunikasjon. Dette betyr at helseforetakenes kvalitetsstrategier og handlingsplaner vil ha ambisjoner og klare mål og tiltak for disse områdene. Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeoppæring, RK-PPO, er tilfreds med at kompetanse i helsepedagogikk vil være i fokus som aldri før og at eHelse kan gi  nye muligheter for pasienters mestring.

Samvalg i fokus
Samvalg handler om pasientinformasjon, helseinformasjonsforståelse, brukerinvolvering, kommunikasjon og støtte til å ta beslutninger.  Kompetansemiljøene innenfor pasient- og pårørendeopplæring,PPO,  er derfor viktige ressurser for helseforetakene i arbeidet med samvalg.

Kvalitetsindikatorer for pasientopplæring?
Kontinuerlig forbedringsarbeid skal ta utgangspunkt i kunnskap om kvalitetsnivå og forbedringsbehov. Dette gir oss støtte til å få på plass kvalitetsindkator og system for ledelsesoppfølging av PPO. Satsingen på kvalitetsorientert ledelse vil måtte omfatte gode kunnskaper og oppfølging av helseforetakenes pasient- og pårørendeopplæring.

Regional strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og HMS.