Ledere og helsepersonell har etterspurt en gjennomgang av begreper, lovverk og styringsdokumenter knyttet til en av spesialisthelsetjenestens hovedoppgaver.

Ledere og helsepersonell i foretak har meldt behov for å tydeliggjøre ansvar og oppgaver i pasient- og pårørendopplæring, og det ble derfor nedsatt en arbeidsgruppe med deltakere fra Oslo Universitetssykehus, Sørlandet sykehus og Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring.  Nå foreligger rapporten.

Prosjektgruppens gjennomgang av lovverk og styringsdokumenter viser at pasient- og pårørendeopplæring er lite omtalt. Arbeidet viser at det er behov for bedre forankring, tilpasning og fornyelse av pasient- og pårørendeopplæring til dagens praksis og til fremtidig pasientbehandling.

Prosjektgruppen anbefaler at det jobbes videre med å

  1. styrke kunnskapsgrunnlaget for pasient- og pårørendeopplæring
  2. utvikle et felles begrepsapparat for pasient- og pårørendeopplæring tilpasset pasientens helsetjeneste
  3. tydeliggjøre nasjonale føringer for pasient- og pårørendeopplæring

Innholdet er presentert for Ledernettverket for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst. Det har bidratt til faglige og organisatoriske diskusjoner, og nettverket har gitt tilbakemeldinger på at innholdet representerer dagens situasjon og gir en anerkjennelse av utfordringer lederne står i.

Se rapporten her
Rapport Pasient- og pårørendeopplæring og relaterte begreper