Hva er innholdet i bestillingen med tanke på pasient- og pårørendeopplæring, PPO?

Dette ønsker regjeringen å oppnå med sitt oppdragsdokument for 2018

Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste. I møtet med helsetjenesten skal hver enkelt pasient oppleve respekt og åpenhet, og gjennom samvalg få delta i beslutninger om egen behandling og hvordan den skal gjennomføres. Pasientene skal oppleve helhetlige og sammenhengende tjenester også mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. Det må etableres gode arenaer og systemer for informasjonsutveksling, veiledning og kompetanseoverføring mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten, herunder fastlegene. Det skal legges til rette for god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient, som også innebærer bruk av tolketjenester når det er behov for det.

 

Fra innledningen i Oppdragsdokumentet 2018

Her er bestillingens styringsmål

Helse Sør-Øst RHF skal innrette sin virksomhet med sikte på å nå følgende
overordnede styringsmål:

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

 

0.1 Overordnede styringsbudskap og rammebetingelser

Det skal legges til rette for god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient, som også innebærer bruk av tolketjenester når det er behov for det.

RK-PPO kommenterer:

Det legges vekt på å utvikle helsepersonells kompetanse i kommunikasjon. Tolketjenester hører med i pasient- og pårørendeopplæringen når det er behov for det.

Det er et overordnet mål å skape pasientens helsetjeneste. I møtet med helsetjenesten skal hver enkelt pasient oppleve respekt og åpenhet, og gjennom samvalg få delta i beslutninger om egen behandling og hvordan den skal gjennomføres.

RK-PPO kommenterer:

Pasientens helsetjeneste ligger fast. Samvalg krever god helsepedagogisk kompetanse og pasienter må få kunnskap om sine muligheter til medvirkning.

0.2 Nye strategier, handlingsplaner og retningslinjer

Her legger vi merke til at følgende dokument på nasjonalt nivå som skal legges til grunn for utvikling av tjenesten:

Mestre hele livet. Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017-2022)

3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

3.1 Pasientsikkerhet og HMS

Kvalitetsmålinger, pasientsikkerhetsmålinger, forskningsbasert kunnskap og pasienterfaringer må brukes aktivt i utformingen av tjenestetilbudet og i systematisk forbedringsarbeid. Ineffektive metoder utfases.

RK-PPO kommenterer:

Bestillingen forsterker andre styringsdokumener som peker på behovet for å bruke målinger i utformingen av tjenestetilbudet. Dette gir PPO-feltet en stimulans til å arbeid med kvalitetsmålinger og forbedringer.

Bemanning, utdanning, kompetanseutvikling, forskning, innovasjon og opplæring av pasienter og pårørende skal underbygge god og forsvarlig pasientbehandling.

RK-PPO kommenterer:

Pasient- og pårørendeopplæring, PPO,  trekkes fram som virkemiddel for god pasientbehandling.

3.14 Brukermedvirkning

Vi legger merke til at arbeidet med å sikre pasienten som likeverdig part i pasientbehandling skal styrkes. Det må legges til rette for pasientenes rett til å delta i beslutninger som berører egen helse og behandling.

RK-PPO kommenterer:

Pasienten skal behandles som likeverdig part og delta i beslutninger om egen helse. Dette viser at det er stort fokus på samvalg og at kompetansen på brukerinvolvering og kommunikasjon må styrkes.

Annen oppgave 2018

Bidra til opplæring av helsepersonell i samvalg og implementering av samvalgsverktøy fra Helsenorge.no.

RK-PPO kommenterer:

Helsepersonell skal læres opp i samvalg. Samvalgsverktøy skal implementeres. Rammeverket «Klar for samvalg» skal implementeres. Dette er ressurser som kan brukes i kompetanseutvikling og implementering av samvalg.

6. E-helse – Modernisering og digitalisering

Vi leser at gode IKT-løsninger er en forutsetning for å oppnå helhetlige pasientforløp og ambisjonene om pasientens helsetjeneste. De regionale helseforetakene må i større grad utnytte mulighetene for digital dialog mellom innbygger og spesialisthelsetjenesten via helsenorge.no. Dette vil bidra til økt pasientmedvirkning og en styrket pasientrolle.

Det er behov for modernisering av metodene for deling av helseinformasjon. Innsatsen på det nasjonale arbeidet med infrastruktur, arkitektur, kodeverk og terminologi forventes å øke framover.

RK-PPO kommenterer:

Her finner vi ambisjoner for pasient- og pårørendeopplæring. På helsenorge.no jobbes det med verktøy som skal styrke pasienters mestring, for eksempel gjennom digital dialog, film, e-læring mv. Vi kan se for oss et digitalt lærings- og mestringssenter.

 

Finn oppdragsdokumentet til ditt helseforetak