Her er bidraget fra Regional kompetansetjeneste for pasient - og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst.

På oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF har Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring (RK PPO) levert bidrag til forprosjekt i kartleggingen av lærings- og mestringstjenesten.

I bestillingen forutsatte Helse Sør-Øst RHF at bidragene bygger på relevant lovverk, Nasjonal helse- og sykehusplan, Nasjonal strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen, Helsedirektoratets veileder for habilitering, rehabilitering og koordinerende enhet, forskning/fagrapporter fra NK LMH og eventuell relevante funn fra Deloittes undersøkelse. Det ble også forutsatt at RK PPO gjennomgikk helseforetakenes utviklingsplaner.

RK PPO leverte rapport til Helse Sør-Øst RHF 30. september 2020.

Rapporten har fire deler:

  1. Begreper og tilbud
  2. Pakkeforløp
  3. Koding
  4. Økt helsekompetanse til befolkningen

Her kan du se rapporten
Rapport til HSØ RHF – om PPO