Fra sykdomsfokus til kontroll over egen helse.

Du arbeider helsefremmende ved å legge til rette for at pasienten kan få økt kontroll over egen helse og forbedre den. Det handler om mer enn sykdom, det handler om å ha fokus på trivsel, velvære og livskvalitet.

Helsefremmende arbeid defineres av verdens helseorganisasjon som «den prosess som setter folk i stand til å få økt kontroll over og forbedre sin helse» (WHO 1986).

Dialog og samarbeid er sentralt i helsefremming
God dialog og medvirkning blir grunnleggende viktig. Let etter muligheter, vær lyttende og støttende. Still spørsmål som gjør at pasienten selv blir aktiv og kan reflektere. I helsefremming er pasienten hovedaktør.

For å få til en god dialog, lytt og still spørsmål som gjør at pasienten selv aktiveres:

  • Hvordan opplever du din situasjon?
  • Hva er viktig for deg nå?
  • Hva er du usikker på?
  • Hvilke muligheter ser du for deg?
  • Hvilke erfaringer har du fra tidligere?
  • Hva skal til for å håndtere situasjonen og livet slik det er nå?
  • Hvordan kan personer i nettverket ditt støtte?

Ved å stille utforskende spørsmål til pasienten, kan dere finne fram til ressursene.

Med en helsefremmende tilnærming legger du til rette for samarbeid om pasientens helse. Det handler om å styrke pasientens kunnskaper og ferdigheter slik at hans handlingskompetanse blir større. I arbeidet involverer du pasienten selv, men også familie, nettverk og andre sosiale forhold som er viktig for helseutviklingen.

Når du jobber med å fremme helse, er du avhengig av å få til god dialog og samhandling med pasienten.

Gi slipp på ekspertrollen
Som fagperson utfordres du til å tone ned rollen som ekspert, den som vet best og gir gode råd. Innta en veiledende rolle og legg til rette for gode mestringsprosesser. Dette får du til når pasienten involveres og får være med på å ta beslutninger om egen helse.

I helsefremmende arbeid vil ditt samarbeid med pasienten preges av likeverdighet, der din fagkunnskap og pasientens personlige kunnskap blir viktige ressurser for å nå målene. Når pasienten opplever at han blir anerkjent som ekspert på eget liv, og dere sammen bruker denne kunnskapen aktivt, vil helse fremmes. Vi snakker ikke om å gi slipp på faglighet, men der faglig skjønn og kompetanse anvendes i takt med pasientens kompetanseutvikling. I tillegg til din helsefaglige kunnskap har du særlig behov for kompetanse i brukermedvirkning, veiledning og pedagogiske ferdigheter når du arbeider for å fremme helse.

Fra informasjon til empowerment
Når du jobber med opplæring av pasienter og pårørende, jobber du parallelt med både behandling, forebygging og helsefremming. Behandling har som mål å fjerne sykdom. Forebygging har som mål å unngå sykdom, mens helsefremming søker å utvikle handlingskompetanse. Selve idégrunnlaget i det helsefremmende arbeidet har beveget seg fra vektlegging av opplysningsarbeid til fokus på empowermentprosesser.

Teksten over bygger på artikkel om helsefremmende tilnærming.

Lær mer nå e-læringskurs om helsefremming