Lytt til og finn ut mer om "Godt samvalg" i SyktFrisk

Disse kan du høre: Anette Eie, spesialrådgiver i Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst, erfaren pasient Kim Fangen og Simone Kienlin, spesialrådgiver samvalg i Helse Sør-Øst og Phd. student som forsker på samvalg.

– Det ligger mye god helse i å gå fra å være en passiv mottaker til å bli en aktiv deltaker i egen helse, sier Kim Fangen. Han har erfaring som pasient og arbeider som erfaringskonsulent ved Sørlandet Sykehus.

I episoden «Godt samvalg»  diskuterer og svarer vi på ulike spørsmål med bakgrunn i både pasienterfaring og kunnskap fra forskning og praksis om samvalg.

  • Hva er egentlig samvalg?
  • Hvorfor er det så viktig å være med å ta informerte valg i din behandling?
  • Har samvalg noen betydning for helsen din? Kan vi la være å være med å velge, og la legen bestemme?
  • Og er det noe du bør huske på som pasient og pårørende?

Rett til å delta
Som pasient har du rett til å delta ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige tjenesteformer og undersøkelses- og behandlingsmetoder, og når du deltar skal dette tilpasses din evne til å gi og motta informasjon (Lov om pasient- og brukerrettigheter § 3-1). Samvalg vil gjøre deg bedre i stand til å ta et valg som er riktig for deg. Sammen med helsepersonell kan du vurdere fordeler og ulemper ved ulike behandlingsalternativer, basert på hva som er viktig for deg. Samvalg sikrer at du får tilstrekkelig, god og riktig informasjon om hva du kan forvente av alternativene. Målet med samvalg er å komme fram til et informert valg.

Kim Fangen deler sin erfaring som pasient, og hvilken forskjell han opplevde det gjorde da han fikk være med å ta et informert valg i egen behandling.

Når du skal være med å velge bør du spørre deg selv: Hva er viktig for meg? Studier viser at du som pasient øker din mulighet for å være med å ta informerte valg ved å stille disse 3 spørsmålene:

  1. Hvilke alternativer har jeg?
  2. Hva er de mulige fordelene og ulempene ved disse alternativene?
  3. Hvor sannsynlig er det at disse fordelene og ulempene vil gjelde for meg?

Godt samvalg!


Lyst til å lære mer?

Du finner mer informasjon om samvalg:  https://www.helsenorge.no/samvalg/

Hva er samvalg. En kort animasjonsfilm

Du kan være med å bestemme. Brosjyre om samvalg.

Lov om pasient- og brukerrettigheter: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63


Lytt også til denne episoden