Hva sier bestillingen om pasient- og pårørendeopplæringen?

Dokumenter i stabel

Hva er bestillingen?

Oppdrag og bestillingsdokumentet for  2017 er utarbeidet av Helse Sør- Øst RHF med utgangspunkt i de styringsbudskapene det regionale helseforetaket er gitt fra Helse- og omsorgsdepartementet i oppdragsdokument 2017 og foretaksmøteprotokoll datert 15. februar 2017. Det er også innarbeidet styringsbudskap med forankring i vedtak i det regionale helseforetaket, regionale strategier og lignende.

 

Dette ønsker regjeringen å oppnå gjennom bestillingsdokumentene for 2017:

Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste. I møte med helsetjenesten skal hver enkelt pasient oppleve respekt og åpenhet, få delta i beslutningene om egen behandling og hvordan den skal gjennomføres. Pasientene skal oppleve helhetlige og sammenhengende tjenester også mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjenesten. Det skal legges til rette for god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient.

Tre overordnede styringsmål er beskrevet i oppdrags- og bestillingsdokumentet:

 1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
 2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

Visjonen er å skape pasientens helsetjeneste, Helseminister Bent Høye

Pasientopplæring i oppdrags- og bestillingsdokumentet?

 • Hvilke deler fra oppdrag og bestilling 2017 omhandler pasientinformasjon og opplæring?
 • Hvilke utviklingsområder forutsetter godt arbeid med pasientopplæring?

Vi gjør noen funn:

Styringsmål 2 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Tilgjengelighet skal bedres og tjenestene skal i størst mulig grad tilbys lokalt. Formålet er at pasientene skal oppnå best mulig mestring i eget liv. Der det er nødvendig, skal spesialisthelsetjenesten samarbeide med kommunale tjenester for at pasientene skal få tilrettelagt helhetlig og sammenhengende tjenester.

Kommentar fra RK-PPO:

Her beskrives områder som kan relateres til pasient- og pårørendeopplæring. For å oppnå mestring trenger pasienter og pårørende kompetanse i å håndtere utfordringene. Samarbeid for helhetlige og sammenhengende tjenester vektlegges, altså må vi tilrettelegge for gode pasientforløp. Gode pasientforløp inneholder pasient- og pårørendeopplæring, men dette står det ikke med rene ord i bestillingen.

Styringsmål 3 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

3.1 Pasientbehandling

3.1.1 Kvalitetssikring

 • Pasientsikkerhet

Helsetjenesten skal videreutvikles slik at pasienter og brukere i større grad får og opplever å få trygg og god helsehjelp. Kvalitetsmålinger, pasientsikkerhetsmålinger og pasienterfaringer må brukes aktivt i utformingen av tjenestetilbudet og i systematisk forbedringsarbeid.

Bemanning, utdanning, kompetanseutvikling, forskning, innovasjon og opplæring av pasienter og pårørende skal underbygge god og forsvarlig pasientbehandling.

 • Samvalg

Arbeidet med å sikre pasienten som likeverdig part i pasientbehandling skal styrkes. Det må legges til rette for pasientenes rett til å deltas i beslutninger som berører egen helse og behandling.

Kommentar fra RK-PPO:

Her rettes fokus mot kvalitet i helsetjenesten ved aktiv bruk av pasienterfaringer i et systematisk forbedringsarbeid.

Her setter bestillingen pasientopplæringen i direkte sammenheng med god og forsvarlig pasientbehandling. Dette fordrer at helsepersonell har den kompetansen som trengs for å kunne gi god opplæring.

Vektleggingen av samvalg viser at pasientene trenger kompetanse for å kunne delta i beslutninger om egen helse. Skal vi lykkes med samvalg trenger også helsepersonell kunnskaper og ferdigheter i kommunikasjon og pedagogikk.

3.1.2 Fagutvikling og oppfølging

 • Utviklingsplaner

Alle regioner skal innen 31.desember 2018 utarbeide utviklingsplaner i tråd med veilederen for utviklingsplaner med en tidshorisont fram mot 2035. Foretaket skal utarbeide utviklingsplaner basert på regionale føringer.

 • Pasienterfaringer

Det skal rapporteres i årlig melding for Helse Sør- Øst RHF i forhold til pasienters erfaring med sykehus (inneliggende pasienter). Målet er minst 10 poeng forbedring på parameterne utskriving og samhandling. Publiseringen omfatter ikke tall for det enkelte helseforetak, men helseforetakene må merke seg målet om forbedring.

3.1.3 Behandlingstilbud

 • Pasientforløp

Pasientforløpene skal være gode og effektive.  Det er innført 28 pakkeforløp for kreftpasienter, og pakkeforløp for hjerneslag innføres i 2017. Helsedirektoratet utvikler pakkeforløp innen psykisk helse og rus. Kunnskap om variasjon i kapasitetsutnyttelsen skal brukes aktivt som grunnlag for å øke kapasitet og gi mer likeverdig tilgang til helsetjenester.

 • Annen oppgave 2017

Foretakene skal delta i læringsnettverket Gode pasientforløp når kommunene i opptaksområdet deltar.

Kommentar fra RK-PPO

Utviklingsplanene skal  beskrive pasient- og pårørendeopplæring som del av behandlingen med tydelige mål og tiltak.

Disse styringsmålene og delmålene omhandler også oppgaver som kan relateres til gjeldene strategisk plan for pasient- og pårørendeopplæring både til forbedring av helsetjenesten, gode pasientforløp og brukerinvolvering.

3.2 Personell, utdanning og kompetanse

 • Annen oppgave 2017

Foretakenet skal, med særskilt oppmerksomhet på yrkesgrupper hvor rekruttering er utfordrende, sikre at utdanning og kompetanse er i samsvar med helseforetakets fremtidige behov.

 • Spesialistutdanning for leger

Helse Sør- Øst RHF skal implementere del 1 i ny spesialistutdanning for leger /iverksette ny ordning for spesialistutdanning i henhold til ny forskrift, med ansettelser i LIS1- stillinger fra og med høsten 2017.
Helse Sør-Øst RHF skal planlegge for å iverksette del 2 og 3 (LIS2 og LIS3) i ny ordning for spesialistutdanning i henhold til ny forskrift.
Etablere en moderne ikt-infrastruktur som legger til rette for innføring av regionale kliniske løsninger.

 • Ledelse og kvalitetsforbedring

Ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten trådde i kraft 1.januar 2017. Forskriften er et sentralt virkemiddel som plasserer ansvar og beskriver helt grunnleggende krav som virksomheter i helsetjenesten må styre etter for å gi forsvarlige og gode helsetjenester, og for å forbedre tjenester som ikke er gode nok.
Det skal legges vekt på et velfungerende arbeidsliv som er preget av åpenhet, kvalitet, trygghet og respekt. I arbeidet med å bedre forholdet mellom ledelse og ansatte er det viktig å samarbeide og lære av hverandre, både internt i helseregionene og mellom regionene. Det vises til tidligere krav om å videreføre arbeidet med å bedre pasientsikkerheten og se dette i sammenheng med helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

Kommentar fra RK-PPO

Det er svært positivt at fagpersoners kompetanse vektlegges på denne måten i oppdrag og bestilling 2017. For å lykkes med å utvikle pasientens helsetjeneste er kompetanse i helsepedagogikk nødvendig. Dette er et utviklingsområde som forutsetter ledelses-forankring.

5. Organisatoriske

 • IKT-løsninger

Samarbeid og innovasjon er helt nødvendig for å sikre utvikling av IKT-løsninger for spesialisthelsetjenesten og helsesektoren samlet sett. Formålet er å sikre mer effektiv bruk av ressursene, bedre kvalitet på helsetjenesten og bedre informasjon til pasienter og pårørende. Teknologi gir muligheter for nye arbeidsprosesser og bedre involvering av pasientene. Investering i og innføring av nye digitale tjenester er nødvendig for å realisere pasientens helsetjeneste.

Kommentar fra RK-PPO

Bestillingen peker på at nye IKT-løsninger skal gi bedre informasjon til pasienter og pårørende. Her kan vi fortsette arbeidet med å ta i bruk e-læring, apper og nettsider.

Bestillingen henviser også til andre nye strategier og handlingsplaner
som skal legges til grunn for utvikling av tjenesten

 

Foretaksmøtet vedtok i møte 15. februar 2017 at 
oppdrag og bestilling 2017 gjøres gjeldende for de ulike foretakene i Helse Sør-Øst

Finn ditt bestillingsdokument