Hva gjelder om særkoden A0099, registrering i PAS, kostnader i forbindelse med diett og reise og regler knyttet til det å få fri fra arbeid for å delta i opplæringen?

Her er sentral informasjon om Innsatsstyrt finansiering, ISF, for pasientopplæring og tiltak i gruppe samlet for å bidra til kvalitetssikring. Informasjonen kan brukes til utvikling av lokale retningslinjer eller informasjonsskriv.

Se ofte stilte spørsmål om ISF

Ansvar

Klinikklederne har ansvaret for at aktuelle prosedyrer/informasjon gjøres kjent i klinikken, og at opplæringsaktivitet som er inkludert i ISF-ordningen blir registrert og dokumentert i PAS.
Kursholder plikter å gi fullstendig informasjon om kurset, deltakere og oppmøtedatoer til registreringsansvarlig i HF’et/kodeansvarlig fagenhet.

HF’ene har kodeveileder(e) som kan bistå med veiledning om riktig bruk av koding.

Hvem omfattes av ISF?
Pasientopplæringsprogrammer og andre tiltak i gruppe for pasienter og pårørende
kan inngå i beregningsgrunnlaget for ISF dersom følgende krav er oppfylt:

 • Deltakere til programmet skal være henvist fra lege.
 • Programmet inneholder informasjon om sykdommen, behandlingsformer, egenbehandling og mestring, rettigheter og videre oppfølging.
 • Der det er relevant for behandlingen kan et opplæringsprogram også inneholde kostholdsveiledning, røykavvenning og aktivitetstiltak.
 • Et rent røykesluttkurs representerer imidlertid ikke et slikt program.
 • Programmet strekker seg over minimum 7 undervisningstimer.
 • Deltakerne må delta på minimum 80 % av programmet.
 • Programmet er tverrfaglig, inkluderer brukerkompetanse og er i stor grad basert på gjennomføring i små grupper.
 • Det foreligger en konkret plan for hvordan primærhelsetjenesten/primærleger trekkes inn i gjennomføringen av programmene og den videre oppfølging av deltakere.
 • Opplæringsprogrammet gjennomføres i regi av et helseforetak og med en lege som er ansvarlig for medisinskfaglig innhold og opplegg for gjennomføring.
 • Selve gjennomføringen av opplæringen kan utføres av annet kvalifisert helsepersonell.

 

Pasient- og pårørendeopplæring i sykehuset som ikke tilfredsstiller disse krav, må finansieres gjennom basis rammebevilling. Dette kan for eksempel være «lavterskel-tilbud» der det ikke kreves henvisning. Her kan det ikke tas annen betaling enn at det dekker eventuell servering.For opplæring/kurs av inneliggende pasienter/pårørende, kan det ikke benyttes ISF.

Pasientopplæring innen psykisk helse og rus omfattes ikke av ISF- ordningen.

Registrering i PAS, (i DIPS)

Det er pasienten som skal registreres.

Ved poliklinisk gruppebasert opplæring av pasienter eller pårørende er det alltid pasienten som opplæringstiltaket utføres til fordel for, som skal rapporteres gjennom NPR- meldingselementet «Pasient». Dette gjelder uavhengig av om det er pasienten selv, pasientens pårørende, eller både pasienten og pasientens pårørende som mottar selve opplæringen.

Hvert oppmøte skal registreres, i tillegg gjelder følgende regler:

«Kontakttype» i NPR-meldingselementet «Kontakt» skal angis med kodeverdi 13 «opplæring».

Registrer henvisning med kontakttype opplæring. Når dette er korrekt registrert blir automatisk feltet Konsultasjonstype i poliklinikk oppgjørsbildet satt tilOpplæring.

Ved bruk av funksjonen gruppebehandling vil de nyopprettede kontaktene registreres med kontakttype behandling uavhengig av hva man registrerer som kontakttype i henvisningen. Ved registrering av oppmøte må da kontakttypen endres manuelt til opplæring.

Hovedtilstand angis i alle tilfeller der opplæringen gjelder sykdom som pasienten har. ICD10 kode(r) som angis skal reflektere denne eller disse sykdommene.
Det er ikke obligatorisk å gi hovedtilstand for kontakter som gjelder gruppebasert opplæring.

Aktuelle prosedyrekoder fra NCMP angis som følger:

 • WPCK00 Lærings- og mestringsaktivitet vedrørende aktuell tilstand,
  sammen med
 • ZWWA30 Prosedyre rettet mot en gruppe pasienter.
  Denne koden skal benyttes uavhengig av om det er pasienten selv eller pårørende som møter på vegne av pasienten.

Ved aktivitet rettet mot familien, pårørende og pasientens øvrige sosiale nettverk angistilleggskoder:

 • ZWWA10 Prosedyre rettet mot par (ektefelle, samboer, partner).
 • ZWWA20 Prosedyre rettet mot pårørende til foreldre.
 • ZWWA40 Prosedyre rettet mot foreldre/pårørende av barn.

Følgende registreres kun en gang per program per pasient:

 • A0099 (særkode) Grupperettet pasientopplæring.
 • Takst 201b, egenandeler (etter retningslinjen i «Poliklinikkforskriften»)
  Egenandel kreves selv om pasienten ikke fyller oppmøtekravet på 80 %.

Påfølgende dager under samme program registreres altså med samme ICD-10-kode og prosedyrekode som dag 1, med unntak av særkoden A0099 som bare skal registreres en gang i løpet av hele programmet.

ZWWA- koder gir ikke i seg selv «utbetalinger» for aktivitet. De har verdi, men ikke alene. Disse kodene fungerer som «nøkler i systemet» for å låse opp en DRG.
Grupperettet pasientopplæring i ISF grupperes til DRG 9980.

Særkoden A0099 registreres i DIPS/ skjermbildet medisinsk registrering/ Ctrl + M.
Velg først den aktuelle kontakten øverst i skjermen. Registrer koden nederst på skjermen ved å klikke ny prosedyre, og så nasjonal særkode, fyll så inn A0099.

Egenandelstakst 201b. Opplæringsprogrammet er definert som en helsehjelpsepisode og det kan kun kreves en egenandel, selv om programmet går over flere dager.

Egenandelstakst skal registreres en gang per program per pasient, og gjøres på programmets første dag. Dersom pasienten har frikort registreres takst 201b og «Frikort» i frikodefeltet. Er pasienten under 16 år registreres takst 201b og «Barn under 16 år» i frikodefeltet.

På påfølgende dager skal det ikke kreves egenandel verken av pasient eller Helfo. Fritak for egenandel registreres ulikt fra sted til sted, og det enkelte HF må derfor følge sine lokale prosedyrer. Eksempelvis ved Sørlandet sykehus, brukes taksten U201b fra dag to og utover. Det er da ikke nødvendig å registrere noen frikode (men det gjør heller ikke noe om det står en frikode i kombinasjon med U201B).

Kost- og reisegodtgjørelse

Kostgodtgjørelser: Pasient må selv dekke utgifter til måltider.
Dersom fraværstiden fra hjemmet overstiger 12 timer har pasienten krav på kostgodtgjørelse iht. gjeldene satser (pasientreiser.no).

Reiseutgifter: Reiser pasienten til eller fra offentlig godkjent behandling, har han rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Egenandeler inngår i frikortordningen.

Hovedregelen er at billigste reisemåte med rutegående transport dekkes til og fra nærmeste behandlingssted. Avstanden til behandlingsstedet må være minst 3 kilometer, og reisen må koste mer enn lokal minstetakst med rutegående transport. Pasienten legger ut for reisen og søker om refusjon av sine utgifter i etterkant ved å sende inn reiseregningsskjema og nødvendig dokumentasjon.

Beløp som er mindre enn kr 100,- blir i utgangspunktet ikke refundert. Dersom pasienten innen 6 måneder gjennomfører flere pasientreiser og summen av disse utgjør minst kr 100,-, kan han likevel ha rett på å få utbetalt disse beløpene under ett.

Hvis pasienten av helsemessige årsaker ikke kan benytte seg av rutegående transport, kan han ha rett til å få dekket dyrere transportmiddel. Dette må være dokumentert av behandler. Mangler det rutegående transporttilbud på den aktuelle strekningen, kan pasienten ha rett på rekvisisjon fra ditt lokale pasientreisekontor.

Pårørende til en pasient som ikke er reiseledsager har som hovedregel ikke rett til dekning av reiseutgifter etter syketransportforskriften. Unntak etter § 11 gjøres likevel ved flere tilfeller, deriblant Ved reise til kurs eller opplæring i regi av helseinstitusjon.

For at pårørende skal få dekket reise til kurs eller opplæring i regi av helseinstitusjon, må kurset eller opplæringen:

 • ha et medisinsk eller behandlingsmessig innhold
 • kursdeltakelsen må være nødvendig for fremtidig oppfølging av pasienten

Ta fri fra arbeid for å delta i opplæringen

Når pasienten deltar:
Ved pasientopplæring i sykehus kan det gis sykmelding for å delta på opplæringen. Legen attesterer på at det er nødvendig at pasienten ikke arbeider på grunn av pasientopplæringen. Sykmelding for enkeltstående kursdager blir bare godkjent for hele dager, det vi si 100 prosent sykmelding på kursdagen. Bestemmelsen gjelder ved maksimum én kursdag i uken. Dersom det er et kurs med flere kursdager per uke, skal legen bruke gradert sykmelding.

Når pårørende deltar:
Pårørende kan søke sin arbeidsgiver om velferdspermisjon for å delta på kurs og opplæring som gjelder rettet mot dens nærstående voksne.

Når foreldre deltar:
For yrkesaktive foreldre som deltar på kurs kan de søke om opplæringspenger.
Opplæringspenger skal kompensere for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive som har omsorg for langvarig syke eller funksjonshemmede barn. Opplæringspenger kan foreldre få når de må delta på kurs eller annen opplæring ved godkjent helseinstitusjon for å kunne ta seg av og behandle barnet.

Kilder:
www.helsedirektoratet.no
ISF 2014. Regelverk IS-2162
www.lovdata.no
www.pasientreiser.no
www.nav.no


Tilbakemeldinger og spørsmål kan rettes til:
Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring (RK-PPO)
epost: rk.ppo@sshf.no

Ta også kontakt med lokalt LMS
Flere Lærings- og mestringssentre (LMS) har utarbeidet informasjon om særkoden A0099 (gruppebaserte opplæringsprogrammer for pasienter og pårørende), registreringen i Pasient Administrativt System (PAS) og opplysninger om kostnader knyttet til diett, reise og sykmelding.