Pasientopplæring fremmer pasientsikkerhet og behandlingskvalitet.

Pasientopplæring setter pasienter i stand til å ta valg om egen helse og behandling.
Kompetente pasienter kan unngå forverring av sykdom og utvikling av alvorlige komplikasjoner.

Pasientopplæring effektiviserer behandlingen.

Pasient- og pårørendeopplæring er en hovedoppgave i spesialisthelsetjenesten og skal leveres til pasientene.
Dette er nedfelt i spesialisthelsetjenesteloven § 3-8.

Hva?

Pasientopplæring er utvikling av kompetanse. Opplæringen gir pasienter og pårørende kunnskap, ferdigheter og holdninger om egen helse og behandling.

Pasientopplæring er en kommunikasjonsprosess.

Hvordan?

Involvering og samarbeid er nøkkelen til god pasientopplæring og foregår både individuelt og i grupper. Dialogen står sentralt.

Formen på opplæringen kan være muntlig og skriftlig, både som informasjon, undervisning, veiledning og rådgivning.

Pasientopplæring gis også som e-læring og film.

Hvor?

Pasientopplæring skjer i alle pasientmøter der fagpersoner, pasienter og pårørende samhandler om behandling og kompetanseheving.

Når?

Pasientopplæringen integreres gjennom hele pasientforløpet.

Eksempel på hvordan vi gjør det
Erfaring med bruk av fortellinger
Eksempel på prosedyre om pasientopplaering ved Sykehuset Østfold
Om pasientopplæring på regjeringen.no